Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Værsituasjoner i Norge
strek
Storm på norskekysten
strek
Havet i bevegelse
strek
Havis i Arktis
strek
Isbreer sett fra satellitt
strek
Alger i havet
strek
strek
Oppgaver
strek
Lenker
strek
Oljeutslipp og satellitter
strek
Blir ozon-laget tynnere?
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Nynorsk
Alger i havet
Alger i havet Planteplankton er små planter eller alger. Alger er mikroskopiske planter. De består av én eller noen få celler og lever i vann. Enkeltvis kan planteplankton bare sees i mikroskop. De er bare noen få mikrometer store slik at flere tusen algeceller kan få plass på et knappenålshode.
Mikroskopisk planteplankton omtaler vi som alger. Blir det mange nok av dem i vannet, kan de også ”sees” fra satellitter i bane 800 kilometer over jordoverflaten.
blank
Alger - kilde til liv og død i havet
Algene danner næringsgrunnlaget for alt annet liv i havet, og de er dermed første ledd i næringskjeden i havet. Ved fotosyntese benytter algene energien i sollyset til å omforme karbondioksid, organisk materiale og havvann til næring, slik at de selv kan vokse.
blank
Planteplankton
Planteplankton eller mikroalger er planter som lever i vann og består av én eller noen få celler med typiske størrelse på noen få mikrometer (1 µm = 1/1000 mm).
blank
Naturlig algevekst
Styrt av de naturlige sesongvariasjoner gjennom året, er det til en hver tid forskjellige typer av alger i våre kystfarvann. Om vinteren er algene sporer som ligger i dvale og venter på en ny vekstsesong framkalt av sollys og tilgang på næring i havet.
blank
Alger og livet i havet
Som planteplankton danner algene næringsgrunnlaget for dyreplankton og krill. Disse er mat for fisk og for hval høyere oppe i den marine næringskjeden.
blank
Skadelige algeoppblomstringer
De fleste algearter er av stor nytte og nødvendig for det biologiske livsløpet i våre kyst- og havområder. Uten algene ville det vært lite annet liv i havet. Men det er de få tilfeller av skadelige eller ”giftige” algeoppblomstringer vi får høre omtalt i media.
blank
Alger og havstrømmer
Siden de fleste algene ikke kan ”svømme”, blir de transportert med havstrømmer, tidevann og vind ved havoverflaten. Noen alger har en viss evne til å regulere hvor dypt i vannet de vil være, men det er i hovedsak havstrømmene som bestemmer hvor algene beveger seg.
blank
Fiskeoppdrett og algeoppblomstring
Veksten av oppdrettsnæringen i Kyst-Norge de siste 20 år har vært enorm. I 2001 vil produksjonen av oppdrettslaks og ørret være omkring 500 000 tonn.
blank
Algeovervåking i Norge
Alger i sjøvann kartlegges vanligvis ved å ta prøver av vannet og deretter analysere prøvene i laboratoriet. Dette gjøres både for å bestemme algetyper og mengden av disse i vannet.
blank
Satellitter med havfargesensorer i baner rundt jorda
Havfarge- og termiske sensorer for jordobservasjon som omtales her, er instrumenter om bord på satellitter som går i polare baner i en høyde av 700 til 800 kilometer over jorda.
blank
Alger sett fra verdensrommet
Rent klart vann ute i havet er blått, men både fargen fra bunnen og fargede partikler i vannet vil påvirke den fargen havvannet ser ut til å ha.
blank
Eksempler på algeoppblomstringer
Her skal vi se på to eksempler hvor satellittdata er benyttet til å kartlegge algeoppblomstringer i norske farvann.
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank