Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Informasjon om GIS
strek
Kart og kartografi
strek
Istiden på Andøya
strek
Siste istid og Grimstad
strek
Arendal sett fra satellitt
strek
strek
strek
Østfold sett fra satellitt
strek
Historie og kart på Leknes
strek
Elgen og Gardermoen
strek
Nordre Øyern elvedelta
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Arendal sett fra satellitt
Arendal sett fra satellitt Hva er mulig å registrere av informasjon i et satellittbildet tatt av landjorda fra SPOT-satellitten i 822 km høyde. Studer og analyser SPOT-bilde sammen med kartdata over Arendal, og registrer hva som kan finnes av informasjon om f.eks. spor etter siste istid, landskapstyper, løsmasser og vegetasjonstyper. Aktivitetene er tilrettelagt som klasseromsaktiviteter kombinert med feltaktiviteter hvor landskapet i nærmiljøet utforskes.
blank
Ramorenen i Arendal
Arendal er en kommune i Aust-Agder fylke. I tillegg er Arendal også en by og fylkeshovedstad i Aust-Agder. Arendal kommune har ca. 40.000 innbyggere og en arealflate på 272,4 kvadratkilometer. Mye av det småkuperte landskapet er dominert av bart fjell eller tynt, usammenhengende dekke av morenemateriale.
blank
Isbevegelser i Arendal-området
Isbevegegelsesretningene i Arendal-området er hovedsakelig bestemt ved hjelp av skuringsstriper og i mindre grad av overflateformer i fast fjell. De eldste isskuringsstripene fra oppbyggingen av det siste innlandsisdekket, er vanskelig å observere eller skille fra yngre striper.
blank
Landhevning og strandforskyvning
Under isavsmeltningen fulgte havet etter iskanten da den trakk seg tilbake innover i landet og oversvømte områder under den marine grense. Innenfor Arendal-området nådde havet 50-70 m høyere enn i dag, lavest i sørvest og høyest i nordøst.
blank
Berggrunnen
Berggrunnen i Arendal-området tilhører grunnfjellet og er derfor ganske gamle (1600-1000 millioner år). Grunnfjellet består hovedsakelig av gneiser, amfibolitter og kvartsitter.
blank
Hvordan har isen og bergartene skapt landformene?
Bergartene og strukturene har i stor grad satt sitt preg på landskapet i Arendal-området. Forvitring og erosjon følger svakhetssoner i landskapet og har spilt en viktig rolle i utformingen av det oppskårete og småkuperte landskapet.
blank
Forberedelser i klasserommet, enkel bildebehandling (LEOWorks)
Aktivitetene vil være å kartlegge og registrere spor etter siste istid ved analyse av satellittbilde og kartdata. Observasjonene i klasserommet vil brukes i feltarbeidet. Det fokuseres på glasiale og postglasiale landskaper, utbredelse av forskjellige landskapstyper, arealklassifisering og jordarter.
blank
Ute i felten med GPS
Her vil aktivitetene være kontroll og observasjon av arealdekke ut fra tolkningene i satellittbildet gjort som forberedelser i klasserommet. I tillegg vil det være fokus på registrering av arealklasser og landformer.
blank
Etterarbeid med bildebehandling (LEOWorks)
Aktivitetene vil være å gjenfinne registrerte landformer ute i felten gjennom analyse av satellittbildet. I tillegg foreta vegetasjonskartlegging basert på registrerte arealklasser. Dette vil skje ved bruk av bildebehandlingsprogrammet LEOWorks.
blank
Etterarbeid med GIS (ArcExplorer), satellittbilde og karttema
I denne aktiviteten benyttes GIS programvare for å studere og analysere utbredelsen av ulike jordarter som er registrert ute i felten. Hva forteller de om isutbredelse, tilbaketrekning av isen, gamle strandlinjer og havnivåendringer? Hvilken vegetasjon er det på de ulike løsmassene?
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank