Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Informasjon om GIS
strek
Kart og kartografi
strek
Istiden på Andøya
strek
Siste istid og Grimstad
strek
Arendal sett fra satellitt
strek
Østfold sett fra satellitt
strek
strek
Lenker
strek
Historie og kart på Leknes
strek
Elgen og Gardermoen
strek
Nordre Øyern elvedelta
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Landformer sett fra satellitt i Østfold
Landformer sett fra satellitt i Østfold Landformene i Østfold finnes som skjærgård med skjær, holmer og øyer, tanger og bukter, fjellknatter og sprekkedaler, leirsletter og bekkedaler, Raet og lange, lave skogsåser. Hviken kunnskap kan satellittbilder i kombinasjon med ulike kartlag gi om landformenes utforming, dannelse og betydning for landskapet?
blank
Åsene, sprekkedaler og skjærgården i Østfold
Landoverflaten faller fra nord til sør, enten man velger å se på profilet langs Glomma, som det laveste i terrenget eller man tar for seg landoverflaten fra Slavasshøgda i Rømskog, Østfold høyest punkt på 336 m o.h.
blank
Raet (ryggformet israndavsetning) og leirterrenget
Raet som strekker seg fra Moss sørøstover gjennom fylket, sør for Vansjø og Vestvannet, krysser Glomma ved Sarpfossen, demmer opp for Isesjø, Tvetervannet og vannene nord for Rokke
kirke til sørvest for Femsjøen og nord for Ørsjøen, har en vekslende utforming.
blank
Hvordan er åsene dannet?
Landformenes dannelse gir oss en vekslende historie der landformdannende prosesser, som har vært i virksomhet over lange geologiske tidsperioder, forklarer dannelsen og utviklingen av landformene.
blank
Raet og innlandssiden
Raets dannelse er knyttet til isavsmeltingstiden. Den siste store innlandsisen nådde for omlag 20 000 år siden til Nord-Tyskland i sør og til hovedoppholdslinjen som går nord-sør midt gjennom Jylland i Danmark.
blank
Hvordan ble leirterrenget dannet?
Innlandsisens avsmelting fortsattte. For 11 400 kalenderår siden, under Åstrinnets dannelse, akkumulerte breelvene store mengder løsmateriale, sortert sand og grus i et isranddelta, Monaryggen nord for Mysen. Marin grense her er om lag 200 m o.h. Bare toppflaten på Monaryggen ble avleiret over datidens hav.
blank
Glommas utløp i Fredrikstad (Øra)
Øra naturreservat ligger i Fredrikstad kommune ved Glommas østre munning. Det omfatter Gansrødbukta, Neskilen og utenforliggende holmer og sjøarealer. Området ligger forholdsvis nær Fredrikstad sentrum og er delvis preget av dette, med industriarealer og en regional søppelfyllingsplass som nærmeste nabo i nord.
blank
Forberedelser i klasserommet, enkel bildebehandling (LEOWorks)
Aktivitetene vil være å kartlegge og registrere spor etter siste istid ved analyse av satellittbilde og kartdata. Observasjonene i klasserommet vil brukes i feltarbeidet. Det fokuseres på glasiale og postglasiale landskaper, utbredelse av forskjellige landskapstyper, arealklassifisering og jordarter.
blank
Ute i felten med GPS, egne lokaliteter
Her vil aktivitetene være kontroll og observasjon av arealdekke ut fra tolkningene i satellittbildet gjort som forberedelser i klasserommet. I tillegg vil det være fokus på registrering av landformer, vegetasjon, løsmasser og menneskeverk.
blank
Ute i felten med GPS, utvalgte lokaliteter
Feltarbeidet vil være i og i nærområdet til Sarpsborg. Det er beskrevet 6 feltområder med utvalgte lokaliteter. Aktivitetene vil være kontroll og observasjon av landformer, arealdekke og løsmasser ut fra tolkninger i satellittbildet gjort som forberedelser i klasserommet. I tillegg vil det være fokus på registrering av landformer, vegetasjon, løsmasser og menneskeverk.
blank
Etterarbeid med bildebehandling (LEOWorks)
Aktivitetene vil være å gjenfinne registrerte landformer ute i felten gjennom analyse av satellittbildet. I tillegg foreta vegetasjonskartlegging basert på registrerte arealklasser. Dette vil skje ved bruk av bildebehandlingsprogrammet LEOWorks.
blank
Etterarbeid med GIS (ArcExplorer), satellittbilde og karttema
I denne aktiviteten benyttes GIS programvare for å studere og analysere utbredelsen av ulike jordarter/ løsmasser som er registrert ute i felten. Hva forteller de om isutbredelse, tilbaketrekning av isen, gamle strandlinjer og havnivåendringer? Hvilken vegetasjon er det på de ulike løsmassene?
blank
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank