Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på A...
SAREPTA fant 40 ord:
Absorbere
Suge opp, ta opp i seg.
Absorpsjon
Svekking og/eller oppsuging av elektromagnetiske bølger.
Absorpsjonsbånd
Frekvensintervall i spektret hvor strålingen er absorbert; avhenger av mediet strålingen har utbredt seg i.
Absorpsjonslinje
Mørk linje i spekteret fra et legeme. Skyldes at lys er absorbert.
Absorpsjonsspektrum
Fordelingen av mørke linjer i det kontinuerlige spekteret til en lyskilde som oppstår når lyset har gått gjennom en gass. Molekyler og atomer i gasser absorberer lys av karakteristiske bølgelengder. Bølgelengdene for de mørke linjene kan derfor brukes til å identifisere gasser. Dette anvendes f. eks. til å bestemme atmosfæresammensetningen til fjerne himmellegemer og å bestemme gassene i jordas atmosfære.
Akselerasjon
Fartsøkning per tidsenhet.
Aktiv satellitt
Satellitt som selv lager og sender ut signaler, og som registrerer de signalene som kommer tilbake igjen.
Aktivt instrument
Et instrument som sender ut signaler og måler signalene som kommer tilbake til instrumentet igjen (ekko).
Aktivt nordlys
Nordlys med strålestruktur - se nordlys.
Albedo
Forholdet mellom reflektert og innkommende lys for et legeme. En hvit, perfekt reflekterende flate vil ha en albedo på 1.0, mens en perfekt totalabsorberende sort flate har en albedo på 0.0.
Alfastråling
Stråling som består av alfapartikler som er kjernene til heliumatomer. Alfastråling er en av flere typer partikler i kosmisk stråling.
Algeoppblomstring
Rask økning i veksten av mikroalger som fører til høye algekonsentrasjoner og kan gi vannet synlig (mis)farge.
All sky-kamera
Kamera med 180 graders åpningsvinkel.
ALOMAR
”Arctic Lidar Observatory for Middle Atmospheric Research”, et observatorium for atmosfærestudier som ligger på Andøya.
Altimeter
Høydemåler. Instrument til å måle høyden over et bestemt nivå, oftest havets overflate. Høydemåling i fly og fra satellitt kan skje ved hjelp av radar.
Analog
Representasjon av fysiske størrelser betraktet som kontinuerlig variable.
Annihilering
Tilintetgjøring av partikler eller annen materie. Partiklene blir omdannet til energi, det vil si fotoner, som regel gammastråling. Dersom antimaterie og vanlig materie kommer i kontakt med hverandre, skjer en annihilasjon. Det som skjer når positroner og elektroner kolliderer er et eksempel. Dette skjer i solas indre under kjernereaksjoner.
Antenne
Innretning for å sende eller motta elektromagnetiske bølger.
Argon
Et grunnstoff som tilhører gruppen edelgassene. Argon er en énatomig, farge- og luktfri gass. Luft inneholder 0,94 volumprosent argon. Kjemisk symbol er Ar.
Arktis
Området rundt den geografiske nordpol.
Armstrong, Neil Alden
Amerikansk astronaut (f. 1930), fartøysjef for Apollo 11. Armstrong var det første mennesket som satte foten på månen (21.07 1969).
ASAR
Advanced Synthetic Aperture Radar.
Asimut
Fra arabisk. Vinkelen mellom en meridian og horisontalprojeksjonen av retningen til en satellitt eller et himmellegeme. Asimut regnes vanligvis positiv med urviseren fra retning nord.
Asteroide
Små og store steiner som svever rundt i Solsystemet i titusentall. De fleste finnes i et belte mellom Mars og Jupiter i bane rundt sola. De største er opptil 1000 kilometer store og kalles derfor også småplaneter. De fleste er bare noen få kilometer store.
Astrofysiker
Person som forsker innenfor faget astrofysikk.
Astrofysikk
Fag der man forsøker å forklare fenomener i verdensrommet ved hjelp av fysiske lover.
Astronaut
En som er trent til å reise i verdensrommet.
Astronautikk
Læren om romfart, all teknikk og vitenskap som har med romvirksomhet å gjøre.
Astronom
Person som har astronomi som yrke. Ofte snakker man også om amatørastronomer. De har astronomi som hobby. De siste 100 årene er forskjellene mellom astronomi og astrofysikk gradvis blitt utvisket. Astrofysikere observerer i tillegg til sine teoretiske sysler. Astronomer foretar beregninger og mer teoretiske studier for å forstå sine observasjoner.
Astronomi
Vitenskapen om himmellegemene og verdensrommet.
Astronomisk enhet
Lengdeenheten innenfor solsystemet, forkortet AU (av eng. Astronomical Unit). Den er lik 149,60 mill. km som er en avrundet verdi av middelverdien mellom sola og jorda.
Atmosfæren
Luftlaget omkring jorda.
Atmosfærisk vindu
Bølgelengdeintervall i det elektromagnetiske spektret hvor strålingsenergi kan passere gjennom atmosfæren med minimal påvirkning.
Atomkjerne
Atomkjernen er bygd opp av positivt ladede protoner og elektrisk nøytrale nøytroner, partikler som man under ett kaller nukleoner. De er omtrent like tunge. Antallet protoner bestemmer kjerneladningen og dermed atomtypen. Et grunnstoff er karakterisert ved at atomene har samme antall protoner. Rundt atomkjernen i et nøytralt atom beveger det seg like mange elektroner som det er protoner i kjernen.
Atomnummer
Antall protoner i atomkjerne. Angir derfor også hvor stor ladning atomkjernen har. En atomkjerne med 6 protoner må ha 6 elektroner i bane rundt seg for at atomet skal være elektrisk nøytralt.
Atomvekt
Massen til en bestemt atomkjerne målt i såkalte atomære enheter. Denne masseenheten er lik en tolvtedel av massen til kjernen i karbonatomet C12. Enheten er 1,66 * 10-24 kg, eller 0,000 000 000 000 000 000 000 00166 kg. Grovt sett er atomvekten til en atomkjerne lik atomkjernens massetall. For C12 (karbon tolv), er massetallet 12.
ATSR
Along tracking scanning radiometer - ERS sensor.
ATSR
Forkortelse for Along Track Scanning Radiometer. Radiometersensorer som er om bord på ERS-satellittene.
Attributt
Egenskap eller karakteristikk av et objekt.
AVHRR
Advanced Very High Resolution Radiometer - NOAA sensor.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank