Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
 
Ordliste
 
Du søkte etter ord som begynner på P...
SAREPTA fant 29 ord:
Pankromatisk
Fjernmålingssystem som har følsomhet over ett bredt bølgelengdeområde i den synlige delen av det elektromagnetiske spektrum. Opprinnelig ble pankromatisk brukt om filmmateriale som er følsomt for alle farger i den synlige delen av spekteret, og som gjengir intensitestsforskjeller i riktige nyanser av grått.
Parabolantenne
Vanlig brukt uttrykk for reflektorantenner der reflektoren er formet som del av en paraboloid.
Paraboloid: Romlig form som oppstår når en parabel roteres omkring y-aksen.
Parallakse
Den tilsynelatende forskyvningen av et objekt mot bakgrunnen, når objektet betraktes fra to forskjellige steder. Brukes til avstandsbestemmelse av nære himmellegemer og til høydebestemmelse av nordlys.
Parallaktiske målinger
Metode for å bestemme avstanden til et objekt ved å måle vinkelen til objektet fra to forskjellige steder. Brukes blant annet til avstandsmåling av nære himmellegemer og til høydemåling av nordlyset.
Passiv sensor (måleinstrument)
Instrument for måling av elektromagnetisk stråling. Instrumentet sender selv ikke ut stråling i det frekvensbåndet hvor det foretar registreringer.
Perigeets lengde
Vinkelen mellom retning til perigeum og retning til oppstigende knute for satellittbanen, angitt i grader og målt i retning mot urviseren.
Perigeum
Det punkt hvor satellitten har den minste avstanden fra jorda i ellipsebanen.
Periode
I forbindelse med satellitter, benyttes periode om tiden mellom hver gang en satellitt i jordbane krysser en bestemt lengdegrad.
Piksel (pixel)
Bildeelement. Et digitalt bilde består av rekker av piksler (både vannrett og loddrett). Hvert piksel har sin tallverdi som kan tolkes som farger /gråtoner.
Pioner
Foregangsmann (-kvinne).
Plancks strålingslov
Det matematiske uttrykket for den spektrale utstrålingen fra et svart legeme.
Planet
Relativt store himmellegeme som svever rundt en stjerne. Planeter er for små og kjølige til å lage energi ved fusjon av atomkjerner. Planetene i vårt solsystem ser vi likevel fordi de reflekterer lyset fra sola.
Planteplankton (fytoplankton)
Planteplankton består hovedsakelig av encellede, mikroskopiske alger. Planktonalgene må ha nok lys til fotosyntesen for å trivest. I våre farvann er det ned til ca 15-20 m over vannflaten. Planktonalgene danner næringsgrunnlaget for dyrene i havet og i ferskvann, og er dermed også grunnlaget for fiske og fangst.
Plasma
En elektrisk ledende gass som består av frie ioner og elektroner hvor også nøytrale partikler kan forekomme. Mer enn 98 % av materien i universet er i plasmaform.
Plasmasfæren
Området med høy plasmatetthet, men lav plasmaenergi. Forekommer i jordas nære verdensrom. Plasmaet har sitt opphav i ionosfæren.
Plasmasjiktet
Plasmasjiktet er hovedkilden for nattnordlys. Området er en tilnærmet sylinder, med radius 10 jordradier på baksiden av strålingsbeltene.
Polarbane
En satellitt i polarbane passerer over eller nært over polene ved hvert omløp. Den har derfor en inklinasjon på 90 grader eller nært 90 grader i forhold til ekvator. De fleste jordobservasjonssatellitter går i polarbaner.
Polarkløft
Regionen som ligger 18° fra magnetpolen på dagsiden.
Polarlys
Fellesnavn for sør- og nordlys.
Polygon
Flate representert med en lukket grenselinje, satt sammen av minimum tre rette linjestykker (vektorer). I vektormodellen er hvert knekkpunkt i grenselinjen representert med et sett av x- og y-koordinater.
Postulat
En påstand i fysikken som man tror er riktig uten å kunne bevise det.
Potensiell
Mulig, men ikke virkeliggjort.
Potensiell
Mulig, men ikke virkeliggjort.
Prognose
Bedømmelse av fremtidig utvikling, forutsigelse.
Projeksjonssystem
Et beregnings- og konstruksjonssystem som gjør det mulig å overføre jordas dobbelte krumning til et plant papir mest mulig målestokkriktig.
Prosjektil
Legeme som kastes eller skytes ut av et våpen, som kule, granat, rakett, osv.
Proton
Den positivt ladede partikkelen som danner kjernen i hydrogenatomet og som, sammen med nøytronet, bygger opp alle andre atomkjerner.
Protuberans
Enorme, røde flammetunger og flammebuer fra solas overflate som blir synlige når solskiven formørkes av månen eller i en koronagraf. Gassen som utgjør protuberansen holdes oppe i solatmosfæren av magnetfelter.
Pulsar
Et himmellegeme - sannsynligvis en nøytronstjerne - som sender ut regelmessige radiopulser.
blank
Alle ord som begynner på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søk ord/beskrivelse:
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank